Huisregels

Versie 1.1, geplaatst op 19 juli 2023

Om ervoor te zorgen dat BovenJan een veilige en betrouwbare plek is om ervaringen te delen en om in contact te komen met andere deelnemers, hebben we onderstaande huisregels opgesteld. Deze huisregels zijn van toepassing op al het gebruik van het digitale platform BovenJan. Lees ze daarom goed door voordat je het digitale platform (actief) gaat gebruiken. We raden je aan om regelmatig zelf de huisregels te controleren op mogelijke wijzigingen.

Inhoud gespreksgroepen

 • We adviseren om in de berichten geen lange teksten uit andere berichten of andere onderdelen van het digitale platform op te nemen. Beter is het om naar deze teksten te verwijzen.
 • Het citeren of inkopiëren van teksten afkomstig van andere websites in een blog, gesprekken of andere berichten is niet toegestaan. In plaats daarvan adviseren wij een hyperlink met bronvermelding op te nemen, die verwijst naar het digitale platform waar de tekst is opgenomen.

Toon en taalgebruik, vreemde talen

 • Wij vinden het heel belangrijk dat deelnemers elkaar en elkaars mening respecteren en dat iedereen op fatsoenlijke en constructieve wijze met elkaar in gesprek treedt. Deelnemers vallen elkaar niet persoonlijk aan.
 • Het is niet toegestaan om nodeloos kwetsende, agressieve, onwettelijke, bedreigende, lasterlijke, haatdragende, vulgaire, seksueel georiënteerde, obscene, racistische, discriminerende, misleidende of anderszins ongepaste of irrelevante bijdragen te plaatsen. Het gebruik van scheld- of vloekwoorden is eveneens verboden.
 • Alle berichten in de groepen moeten gemodereerd kunnen worden. Het is daarom niet toegestaan om berichten te plaatsen in een andere taal, tenzij een groep juist expliciet voor communicatie in deze taal bedoeld is.

Reclame

Het maken van (directe of indirecte) reclame op het digitale platform of via gegevens verkregen via het digitale platform is niet toegestaan. Hieronder valt het maken van reclame, op welke wijze dan ook, voor producten, diensten, behandelingen, fabrikanten, leveranciers, merken, zorgverleners of websites van jezelf of van derden. Verwijzen naar producten, fabrikanten, websites mag uitsluitend als dat informatief is in een discussie of voor een deelnemer die een bepaalde vraag heeft gesteld.

Alternatieve / complementaire geneeswijzen

Een open discussie over complementaire of alternatieve behandelingen is mogelijk op BovenJan. Het is echter niet toegestaan om anderen aan te moedigen hun behandeling, die in overleg met behandelaren is ingezet, te staken.

Enquêtes en onderzoek, mediaverzoeken

Het is niet toegestaan om op het digitale platform oproepen te plaatsen of via het digitale platform oproepen te verspreiden voor deelname aan onderzoek of voor enquêtes voor welk doel dan ook. Ook is het niet toegestaan om oproepen te plaatsen of te verspreiden van (andere) media. Als je een dergelijke oproep wilt plaatsen, kan je contact opnemen met info@boven-jan.nl. Alleen als BovenJan het verzoek honoreert, kan er voor deze oproep een aparte discussie worden geopend. De oproepen zijn in dat bijzondere geval alleen toegestaan in de groep die daarvoor is bestemd. Onverminderd voorgaande zijn de initiatiefnemers van het digitale platform gerechtigd om deelnemers via het digitale platform te benaderen voor deelname aan eigen onderzoeken als deze deelnemers in hun profiel daarvoor toestemming hebben gegeven.

Personen, instellingen bespreken

 • Het digitale platform is niet bedoeld als een beoordelings- en reviewsite voor zorgverleners. We verwijzen je hiervoor graag naar zorgkaartnederland.nl. Vanzelfsprekend kan je met andere deelnemers in de gespreksgroep wel je eigen ervaring met betrekking tot de behandeling, de zorgverlener, verplegend of ondersteunend personeel, verzekering en dergelijke delen.
 • Vertel alleen over je eigen ervaringen. Schrijf geen verhalen op die je van anderen hebt gehoord.
 • Aan zonder argumenten (negatief) beoordelen van een zorgverlener en/of –organisatie heeft niemand iets. Onderbouw je mening dan ook altijd.
 • Een zorgverlener bij wie je in behandeling bent heeft een geheimhoudingsplicht als het gaat om jouw behandeling en je persoonlijke gegevens. Plaats dus geen tot individuele zorgverleners herleidbare verwijten omdat deze vanwege deze plicht niet de mogelijkheid heeft er op te reageren.
 • Je kunt wel in algemene zin je ervaring delen over een behandeling, behandelaar, verplegend of ondersteunend personeel.. • Uiteraard gelden daarnaast, ook als het gaat om zorgverleners en -instellingen, dezelfde spelregels die voor andersoortige reacties en bijdragen gelden.

Intellectuele eigendomsrechten en persoonsgegevens

 • Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van BovenJan is het niet toegestaan (onderdelen van) het digitale platform, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen berichten uit blogs, gespreksgroepen, profielen of andere teksten te kopiëren, verspreiden, wijzigen of op welke wijze dan ook in een ander document, website of ander materiaal te verwerken of op enige andere wijze ter beschikking te stellen aan derden.
 • Het is bovendien niet toegestaan artikelen, blogs of andere materialen op het digitale platform te plaatsen die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.
 • Het is niet toegestaan andermans naam aan te nemen, je voor iemand anders uit te geven, een organisatienaam als gebruikersnaam te nemen of onterecht de suggestie te wekken een zorgverlener te zijn.
 • Verder is het niet toegestaan de werkelijke namen, adressen, telefoonnummers en andere persoonlijke gegevens van natuurlijke personen (deelnemers of niet) te vermelden, te verspreiden of op een andere wijze openbaar te maken, tenzij de betreffende persoon daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.
 • Tot slot is het niet toegestaan om foto’s van anderen te plaatsen zonder hun toestemming.

Optreden van de moderator of communitymanager

Om de kwaliteit van het digitale platform te bewaken en de communicatie tussen de medewerkers te bevorderen wordt op BovenJan gebruik gemaakt van moderatoren. De moderatoren handelen altijd namens BovenJan en doen hun uiterste best om een veilige en betrouwbare omgeving te creëren. De moderator is gerechtigd om in te grijpen bij handelingen in strijd met de gebruiksvoorwaarden, deze huisregels of bij ander onrechtmatig of strafbaar handelen. De moderator kan bijvoorbeeld berichten of andere informatie verwijderen, deelnemers waarschuwen en verzoeken handelingen achterwege te laten. Bij tijdelijke afwezigheid van de moderator kan de communitymanager diens rol tijdelijk overnemen.
De moderator kan optreden als er sprake is van:

 • opzettelijk verwarring zaaien of leugenachtig zijn over de eigen kwetsbaarheid.
 • grove, beledigende, kwetsende uitlatingen jegens andere deelnemers, moderatoren en de organisatie (medewerkers en initiatiefnemers) van BovenJan.
 • het achtervolgen door een deelnemer van een andere deelnemer of moderatoren met persoonlijke berichten of het in openbare berichten bespreken van andere deelnemers of moderatoren (een vorm van stalking).
 • het beschadigen van andermans computer of server door het plaatsen van virussen of trojans.
 • het gebruiken van persoonsgegevens in strijd met deze huisregels of de gebruiksvoorwaarden.
 • het plaatsen van inbreukmakende of anderszins onrechtmatige berichten.
 • gebruik van het digitale platform voor een ander doel dan beschreven in de gebruiksvoorwaarden. Wanneer je van mening bent dat een moderator ten onrechte heeft ingegrepen, kan je een klacht indienen bij BovenJan door een e-mail te sturen aan info@boven-jan.nl.
  Vermeld de volgende informatie in je klacht:
  • Gebruikersnaam en e-mailadres
  • Omschrijving van de ingreep
  • Omschrijving van de handelingen die aanleiding hebben gegeven tot het ingrijpen
  • Relevante communicatie met de moderator en gebruikersnaam van de moderator

BovenJan doet haar uiterste best om binnen 24 uur de ontvangst van de klacht te bevestigen. Vervolgens streeft BovenJan ernaar om de klacht binnen 2 werkdagen te beoordelen. BovenJan zal je per e-mail informeren over zijn oordeel. Als BovenJan de klager in het gelijk stelt, zal hij zijn best doen ervoor zorg te dragen dat, indien mogelijk, de ingreep zo spoedig mogelijk wordt teruggedraaid.

Eisen en tips met betrekking tot gebruikersnamen en e-mailadressen

 • Zowel de gebruikersnaam als het e-mailadres zijn aan regels verbonden. De community manager moet ingrijpen in de volgende gevallen: Als gebruikersnaam of e-mailadres verwarring veroorzaakt (naam van bekende persoon, -onterechte- suggestie arts of zorgprofessional te zijn, enz. Voorbeelden: markrutte, dokterjanssen, psycholoog123).
 • Als de gebruikersnaam of e-mailadres beledigend is of anderszins de regels overtreedt die ook voor berichten gelden (dewitspvprutser en vergelijkbaar).
 • Als het e-mailadres reclame maakt of onfatsoenlijk is, dit duidt meestal op spam-accounts (louisvuitton@gmail.com / poep@gmail.com en vergelijkbaar).
 • Als het e-mailadres duidelijk gebruikt wordt in het kader van een poging tot hacking e.d. Vaak zie je dat aan het e-mailadres (veel puntjes, Russische namen, tijdelijke e-mailproviders) wordt het account direct verwijderd met de methode die voor spammers gebruikt wordt. Bij twijfel kan een e-mailadres gecheckt worden via stopforumspam.com.

Gebruikersnamen of e-mailadressen die uiting geven aan wanhoop, emotie en pijn zijn nadrukkelijk wel toegestaan, bijv. desperaat24, indeput44, bezorgdedochter. Accounts mogen niet gedeeld, uitgeleend of overgedragen worden, ook niet door moderatoren. Dit kan namelijk verwarring bij andere deelnemers veroorzaken en het is een veelgebruikte spamroute. De communitymanager ziet erop toe dat alle gebruikersnamen van personen zijn. Deelnemers kunnen hun relatie tot een organisatie eventueel in het vrije tekstdeel van hun profiel aangeven. Ook de moderatoren zijn personen. Dit heeft consequenties voor hun gebruikersnamen (niet “moderator” erin, geen organisatienaam als gebruikersnaam, geen volledige voor- en achternaam etc.).