Klachtenregeling

 

Versie 1.0, geplaatst 6 mei 2023

Algemeen

Op het melden van klachten via de klachtenprocedure zijn onderstaande voorwaarden, alsmede de Gebruiksvoorwaarden en alle relevante wet- en regelgeving van toepassing. Woorden die in deze klachtenregeling met een hoofdletter worden geschreven hebben de betekenis beschreven in artikel 1 van de Gebruiksvoorwaarden.

Met behulp van het Digitale Platform probeert de vereniging BovenJan de kwaliteit van het leven voor mensen die geraakt zijn door mentale vraagstukken te verhogen. Het Digitale Platform is bedoeld om Deelnemers tot elkaar te brengen en te voorzien van betrouwbare en bruikbare informatie afkomstig van andere Deelnemers. De meeste informatie op het Digitale Platform is afkomstig van derden. BovenJan heeft niet de plicht toe te zien of de bijdrage die wordt geplaatst rechtmatig is. Tevens is BovenJan niet verplicht om actief te zoeken naar feiten of omstandigheden die op onrechtmatige activiteiten zouden kunnen duiden. BovenJan kan dan ook niet garanderen dat via het Digitale Platform geen onrechtmatige handelingen plaatsvinden.
Mocht u van mening zijn dat de door een Deelnemer geplaatste bijdrage in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden of anderszins onrechtmatig of strafbaar is, dan kunt u hier een melding van maken. BovenJan zal de melding op de hieronder beschreven wijze beoordelen. Indien op basis van de uitkomsten van het beoordelingsproces blijkt dat de bijdrage onmiskenbaar in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden of anderszins onrechtmatig en/of strafbaar is, zal BovenJan de betreffende bijdrage direct verwijderen.
BovenJan behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering van de bijdrage over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de melding te twijfelen. In dat kader kan BovenJan bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat de betreffende bijdrage onrechtmatig is.
BovenJan is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door derden, die ontstaat door het onrechtmatig gebruik van het Digitale Platform door een Deelnemer of andere derden. BovenJan respecteert en beschermt de privacy van de personen die gebruikmaken van de klachtenprocedure. Alle persoonlijke informatie die aan BovenJan wordt verstrekt in het kader van een melding zal altijd vertrouwelijk worden behandeld en zal uitsluitend gebruikt worden voor het in behandeling nemen van de melding.

Procedure

Wanneer u van mening bent dat een bepaalde bijdrage in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden of anderszins onrechtmatig of strafbaar is, kunt u hiervan melding maken via een e-mail aan info@boven-jan.nl met als onderwerp ‘Melding onrechtmatige inhoud’.
In deze e-mail verzoekt u BovenJan de betreffende bijdrage te verwijderen of de onrechtmatige activiteit stop te zetten. De melding zal vervolgens in behandeling worden genomen door BovenJan.
Voorwaarde voor de behandeling van een melding via e-mail is dat in de melding de volgende informatie is opgenomen:

 • Uw gebruikersnaam (indien relevant)
 • Uw e-mailadres
 • URL van de bijdrage waarvan melding wordt gemaakt
 • Datum en tijdstip van constatering
 • Omschrijving type onrechtmatigheid:
  • smaad, laster
  • verspreiding virussen, spam, stalking
  • discriminatie o schending vertrouwelijkheid
  • inbreuk intellectuele eigendomsrechten
  • anderszins onrechtmatige informatie
 • Bewijsstukken (bijvoorbeeld eigen merken, handelsnamen of e-mails met spamberichten) en nadere onderbouwing
 • Soort schade die wordt geleden als gevolg van de informatie.

BovenJan doet haar uiterste best om binnen 24 uur de ontvangst van de melding te bevestigen. Vervolgens streeft BovenJan ernaar om binnen 2 werkdagen de melding te beoordelen. Indien op basis van de uitkomsten van het beoordelingsproces blijkt dat de bijdrage onmiskenbaar in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden of anderszins onrechtmatig en/of strafbaar is, zal BovenJan de betreffende bijdrage direct verwijderen. BovenJan zal u en de Deelnemer van wie de bijdrage afkomstig is per persoonlijk bericht van de verwijdering op de hoogte brengen. Op de plek van de verwijderde bijdrage zal BovenJan de volgende tekst plaatsen: “Dit bericht is door BovenJan verwijderd (inclusief de reden hiervan)”.
Indien op basis van de uitkomsten van het beoordelingsproces blijkt dat de bijdrage niet onmiskenbaar in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden en ook niet anderszins onrechtmatig en/of strafbaar is, zal BovenJan u hiervan via een persoonlijk bericht op de hoogte brengen met een toelichting van de motivatie.