Disclaimer

 

Versie 1.1, geplaatst op 22 oktober 2023

Aansprakelijkheid

BovenJan heeft de inhoud van het digitale platform www.boven-jan.nl (hierna te noemen ‘het digitale platform’) met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. BovenJan kan echter niet instaan voor de relevantie, betrouwbaarheid en juistheid van de inhoud van de informatie en berichten op het digitale platform. Een groot deel van de informatie op het digitale platform, waaronder mede inhoudelijke artikelen, informatie met betrekking tot zorgverleners, beoordelingen, meningen en de in de discussiegroepen of in de blogs geplaatste bijdragen zijn afkomstig van derden, waaronder de bij het digitale platform aangesloten deelnemers. Deze derden zijn volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

Meld een gebrek of zwakke plek

Toch kan het voorkomen dat je een fout of gebrek tegenkomt op ons platform. Dat vinden we natuurlijk heel jammer. We willen je vragen dit bij ons te melden, zodat we het kunnen herstellen. We stellen het ook erg op prijs als je een zwakke plek of kwetsbaarheid op deze website meldt. We zullen dit zo snel mogelijk proberen te verhelpen. BovenJan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van het digitale platform of de (on)bereikbaarheid daarvan.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooirecht, databankenrecht en merkenrecht) met betrekking tot het digitale platform waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, en overige materialen berusten uitsluitend bij BovenJan of haar licentiegevers.

Persoonsgegevens

Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens die op het digitale platform openbaar worden gemaakt te verwerken, voor welk doel dan ook. Dit houdt onder meer in dat het verboden is om persoonsgegevens te gebruiken voor het initiëren van iedere vorm van communicatie via e-mail, SMS, MMS, social media of andersoortige post met een commercieel doel.

Informatie van derden

Het digitale platform kan informatie bevatten waarin verwijzingen zijn opgenomen naar websites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). BovenJan heeft geen zeggenschap over deze informatie en de bijbehorende websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of de toegang hiervan.

Wijzigingen

BovenJan kan te allen tijde deze disclaimer aanpassen. BovenJan adviseert daarom deze disclaimer regelmatig te bekijken.

Geschillen

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amersfoort.