Gebruiksvoorwaarden

 

Versie 1.0, geldend vanaf 6 mei 2023

Het Digitale Platform www.boven-jan.nl wordt aangeboden door de vereniging BovenJan. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Digitale Platform en van de diensten die via het Digitale Platform door de vereniging BovenJan worden aangeboden. Door een Account aan te maken op het Digitale Platform te gebruiken, gaat u akkoord met de inhoud en de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief de Huisregels en de Privacyverklaring op de Overeenkomst voor het gebruik van het Digitale Platform en de Diensten.
Wij adviseren u om deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring goed door te lezen en een kopie daarvan af te drukken of op te slaan voor uw eigen administratie.

1. Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de onderstaande termen en uitdrukkingen de volgende betekenis:

Account: het door de Deelnemer op het Digitale Platform aangemaakte account.
BovenJan: Vereniging BovenJan, gevestigd aan Stationsplein 125, 3818 LE te Amersfoort.
Communitymanagers: de door BovenJan voor het Digitale Platform aangestelde communitymanagers.
Deelnemer/u: de natuurlijke persoon die gebruikmaakt van het Digitale Platform en de daarop aangeboden Diensten.
Dienst: de door BovenJan op het Digitale Platform aangeboden diensten met betrekking tot het verstrekken, delen en uitwisselen van informatie, ervaringen, berichten en blogs en het modereren daarvan.
Digitale Platform: het Digitale Platform www.boven-jan.nl, inclusief daarvan afgeleide apps, de website, de Gespreksgroepen, blogs, berichten en andere daarop aangeboden functionaliteiten en Diensten.
Gespreksgroep: de gespreksgroep op het Digitale Platform waarbinnen deelnemers met elkaar informatie, meningen en ervaringen kunnen delen.
Gebruiksvoorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
Huisregels: de Huisregels die van toepassing zijn op het gebruik van het Digitale Platform.
Moderatoren: de door BovenJan voor het Digitale Platform aangestelde moderatoren.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen deelnemer en BovenJan op grond waarvan deelnemer gebruik kan maken van het Digitale Platform en de daarop aangeboden Diensten.
Privacyverklaring: de Privacyverklaring die van toepassing is op het gebruik van het Digitale Platform.
Profiel: een aan het Account gekoppelde profiel met daarin de door de Deelnemer ingevulde persoonlijke informatie.
Redacteuren: de door BovenJan voor het Digitale Platform aangestelde redacteuren.

2. Toepasselijkheid en totstandkoming Overeenkomst

2.1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Digitale Platform en de daarop aangeboden Diensten.
2.2. Het Digitale Platform is uitsluitend bedoeld voor Deelnemers van 16 jaar en ouder.
2.3. Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat u een Account aanmaakt bij BovenJan. Op één e-mailadres kan maar één Account worden aangemaakt. BovenJan is gerechtigd het gebruik van een e-mailadres te weigeren, bijvoorbeeld als de inhoud ervan onnodig grievend, verwarrend of onrechtmatig jegens derden is of als het een tijdelijk e-mailadres betreft dat zichzelf na een bepaalde tijd vernietigt. BovenJan is gerechtigd een registratie van een deelnemer te weigeren of ongedaan te maken, zij is daarbij niet gehouden haar redenen in dit verband te vermelden.

3. Dienstverlening

3.1. Met behulp van het Digitale Platform probeert BovenJan de kwaliteit van het leven voor mensen die met mentale vraagstukken te maken hebben en van hun naasten te verhogen. Het Digitale Platform is bedoeld om deelnemers tot elkaar te brengen en te voorzien van betrouwbare en kwalitatief goede informatie, afkomstig van andere deelnemers en van partners van het Digitale Platform.
3.2. BovenJan probeert de kwaliteit van de informatievoorziening op het Digitale Platform zo goed mogelijk te bewaken, onder meer met hulp van Moderatoren. De informatie op het Digitale Platform, waaronder mede doch niet uitsluitend de inhoudelijke artikelen, beoordelingen, meningen, in de gespreksgroepen geplaatste berichten, de blogberichten, databases met specifieke kennis, informatie en data en de apps in de appstore, is afkomstig van derden. Deze derden zijn volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. BovenJan kan niet instaan voor de inhoud van de informatie die afkomstig is van derden. Evenmin kan BovenJan instaan voor de gedragingen van de deelnemers binnen het Digitale Platform.
3.3. BovenJan spant zich naar alle redelijkheid in zijn systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. BovenJan legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
3.4. BovenJan is gerechtigd (uw toegang tot) het Digitale Platform of de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of het aanpassen daarvan, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.
3.5. Het Digitale Platform bevat links naar websites van derden. Op het gebruik van deze websites van derden zijn andere gebruiksvoorwaarden en privacyverklaringen van toepassing. BovenJan is voor deze websites niet verantwoordelijk.

4. Gebruik van het Digitale Platform en verstrekking van informatie

4.1. U staat er voor in dat alle contactgegevens die u via het Digitale Platform verstrekt juist en actueel zijn en dat u het Digitale Platform uitsluitend voor uzelf zult gebruiken. U bent niet gerechtigd uw Account over te dragen aan een derde.
Ter bescherming van uw privacy bieden wij u de mogelijkheid en adviseren wij u gebruik te maken van een anonieme gebruikersnaam (de naam die op het Digitale Platform wordt getoond). Nadat u bent ingelogd kunt u deze zelf instellen op uw persoonlijke profielpagina. BovenJan is gerechtigd om aan uw gebruikersnaam nadere (authenticatie-)eisen te stellen en is bovendien gerechtigd om gebruikersnamen te weigeren, bijvoorbeeld in het geval dat deze onnodig grievend, verwarrend of onrechtmatig jegens derden zijn. Zie voor spelregels rondom namen de Huisregels.
4.2. U bent volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door u op het Digitale Platform gepubliceerde blogs, berichten en andere informatie. Door blogs, berichten en andere informatie op het Digitale Platform te publiceren staat u ervoor in dat:
(a) de inhoud niet in strijd is met de Huisregels, de in Nederland geldende wet- en regelgeving dan wel niet anderszins onrechtmatig is (bijvoorbeeld omdat er sprake is van laster of smaad of omdat er de privacy van een derde wordt geschonden);
(b) u anderen, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen Deelnemers, professionals, ervaringsdeskundigen en wetenschappers, niet onheus bejegent, bijvoorbeeld door het plaatsen van discriminerende of beledigende teksten en hen ook niet op een andere wijze lastig valt;
(c) er geen sprake is van het direct danwel indirect promoten van goederen, diensten of het imago van een andere onderneming, organisatie of persoon; en
(d) u de belangen en de goede naam van BovenJan en het Digitale Platform niet zal schaden.
4.3. BovenJan behoudt zich het recht voor om zelf -bijvoorbeeld via de Moderatoren- blogberichten, berichten of andere informatie in te korten, te wijzigen of te verwijderen van het Digitale Platform zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht op schadevergoeding. Verwijdering of wijziging kan onder meer plaatsvinden indien de inhoud van het blog, bericht of andere informatie onjuist en/of onvolledig is, inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden danwel anderszins in strijd is met artikel 4.2.
4.4. U bent aansprakelijk voor al het gebruik dat via uw Account van het Digitale Platform wordt gemaakt en u dient dan ook vertrouwelijk om te gaan met uw inloggegevens. U vrijwaart BovenJan volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door al het gebruik dat, via uw Account, van het Digitale Platform en de daarop aangeboden Dienst wordt gemaakt.
4.5. Indien u gedurende een langere periode niet heeft ingelogd op het Digitale Platform, kan dit gevolgen hebben voor het voortbestaan van uw Account. Meer informatie over de gevolgen van het niet inloggen op het Digitale Platform is te vinden in artikel 12 van deze gebruiksvoorwaarden of kunt u opvragen via info@boven-jan.nl.

5. Communitymanagers, Moderatoren en Redacteuren

5.1. Om de kwaliteit van het Digitale Platform en Dienst te bewaken maakt BovenJan gebruik van Communitymanagers, Moderatoren en Redacteuren. Deze handelen namens BovenJan. De Communitymanagers, Moderatoren en Redacteuren doen hun best om de communicatie tussen deelnemers te bevorderen en een veilige en betrouwbare omgeving te creëren.
5.2. Bij het uitoefenen van hun taak nemen de Communitymanagers, Moderatoren en Redacteuren deze Gebruiksvoorwaarden en de Huisregels als uitgangspunt. Communitymanagers, Moderatoren en Redacteuren zijn onder meer verplicht om in al hun activiteiten en communicatie op het Digitale Platform steeds duidelijk te maken dat zij in functie voor het Digitale Platform optreden.
5.3. Indien u een klacht heeft over de communicatie, handeling of ander optreden van een Communitymanagers, Moderatoren en Redacteuren kunt u te allen tijde contact opnemen met BovenJan via info@boven-jan.nl. De klacht zal in overeenstemming met de in artikel 13 opgenomen klachtenprocedure door BovenJan behandeld worden.

6. Personalisatie van informatie

6.1. BovenJan koppelt trefwoorden (bijvoorbeeld metadata, tags, labels) aan de op het Digitale Platform opgenomen informatie, waaronder ook informatie in de Gespreksgroepen en de blogs. Deze trefwoorden kunnen worden gekoppeld aan profielkenmerken en voorkeuren van Deelnemers. BovenJan kan de profielkenmerken en voorkeuren van de deelnemer gebruiken om de deelnemer informatie op maat te bieden, bijvoorbeeld door suggesties te doen voor specifieke content of gespreksgroepen.
6.2. Op het Digitale Platform is het mogelijk om op basis van profielkenmerken te zoeken naar deelnemers met een bepaald profiel. Op het Digitale Platform kunnen aan de hand van profielkenmerken deelnemers die voor u interessant zijn worden getoond.
6.3. BovenJan vindt het belangrijk om deelnemers inzage te geven in de wijze waarop zij gebruikt maakt van de personalisatie van de informatie. Indien u hier meer informatie wilt ontvangen kunt u contact opnemen met de klantenservice via info@boven-jan.nl.

7. Persoonsgegevens en privacy

7.1. Via het Digitale Platform en de Diensten verwerkt BovenJan persoonsgegevens. BovenJan mag deze persoonsgegevens alleen verwerken met uw toestemming. Deze toestemming geeft u op het moment dat u een Account aanmaakt bij BovenJan. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken voor uw Account op te heffen of door contact met ons op te nemen via info@boven-jan.nl.
7.2. BovenJan draagt er zorg voor dat de verwerking van uw persoonsgegevens voldoet aan Algemene verordening gegevensbescherming (‘Avg’) en de Nederlandse uitvoeringswet. 7.3. Binnen hun Profiel kunnen deelnemers zelf beslissen welke persoonsgegevens en informatie en profielkenmerken zij willen vrijgeven. U kunt uw Profiel altijd aanpassen of verwijderen.
7.4. Voor blogs en gesprekken in een Gespreksgroep geldt dat de initiatiefnemer van de blog en het gesprek de privacy-instelling (met betrekking tot de openbaarheid) instelt. Deelnemers die op de blog willen reageren of aan het gesprek in de Gespreksgroep willen deelnemen, kunnen deze privacy-instelling vervolgens niet aanpassen. We adviseren u dan ook om dit altijd goed te controleren voordat u uw reactie op de blog of gesprek publiceert.
7.5. BovenJan adviseert u om terughoudend om te gaan met het verstrekken en openbaar maken van gezondheidsgegevens en andere gegevens/informatie die tot u herleidbaar zijn en adviseert u om goed de gevolgen van uw privacy-instellingen en de openbaarheid van publicaties te controleren. U bent zelf verantwoordelijk voor het beheer van uw (persoons)gegevens, uw privacy-instellingen en de publicatie van uw berichten, blogs en uw bijdragen in de Gespreksgroepen.
7.6. Op het gebruik van het Digitale Platform is een Privacyverklaring van toepassing.

8. Spam/harvesten

8.1. Het gebruik van (persoons)gegevens van Deelnemers die via het Digitale Platform openbaar zijn gemaakt, waaronder mede – maar niet beperkt tot – e-mailadressen van deelnemers is uitsluitend toegestaan met het oog op het doel van het Digitale Platform, te weten het via het Digitale Platform reageren op de informatie en/of het bericht van de betreffende Deelnemer. Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens buiten het Digitale Platform te verwerken of voor enig ander doel te verwerken.
Dit houdt onder meer in dat het verboden is:

  • het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van (commerciële, ideële of charitatieve) communicatie door middel van elektronische berichten  bijv. e-mail of WhatsApp en SMS) post of anderszins met Deelnemer(s), althans het direct of indirect promoten van de goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon.
  • iedere andere vorm van ongevraagde communicatie (waaronder mede doch niet uitsluitend oproepen voor onderzoeken van welke aard dan ook) binnen en buiten het Digitale Platform.
  • persoonsgegevens van Deelnemers te verzamelen om welke reden dan ook.

8.2. Indien een deelnemer of andere gebruiker van het Digitale Platform (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde heeft BovenJan het recht om de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te eisen.

9. Meldingen inbreuk en onrechtmatig gebruik

9.1. Indien u van mening bent dat er (i) op het Digitale Platform inbreuk wordt gemaakt op de aan u toekomende (intellectuele eigendoms)rechten of (ii) een Deelnemer of andere derde anderszins in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden (waaronder de Huisregels, kan u via e-mailadres info@boven-jan.nl een klacht indienen. De e-mail dient te worden voorzien van een nadere motivering, onderbouwing en bewijsstukken. BovenJan zal de klacht conform de in artikel 13 beschreven klachtenprocedure in behandeling nemen. Indien, naar de mening van BovenJan, vaststaat dat uw klacht gegrond is, zal zij overgaan tot het nemen van passende maatregelen.

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1. Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooirecht, databankenrecht en merkenrecht) met betrekking tot het Digitale Platform waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, databases en overige materialen berusten bij BovenJan of haar licentiegevers.
10.2. U mag (de informatie op de) Website uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die in deze Gebruiksvoorwaarden staan beschreven. U mag het Digitale Platform, of enige inhoud daarvan, niet aan derden beschikbaar stellen, reproduceren, verspreiden, wijzigen, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of in ander materiaal verwerken danwel anderszins gebruiken anders dan conform het doel van het Digitale Platform. Het is u evenmin toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van BovenJan, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
10.3. Indien u artikelen, blogs of andere content waarop intellectuele eigendomsrechten rusten op het Digitale Platform plaatst, blijven de intellectuele eigendomsrechten bij u rusten. U verleent aan BovenJan kosteloos een eeuwigdurend en onbeperkt recht om de door u geplaatste content op en/of ten behoeve van het Digitale Platform te gebruiken, welk gebruiksrecht door BovenJan wordt aanvaard. Onder dit gebruiksrecht wordt mede, doch niet uitsluitend, begrepen het wijzigen, inkorten, verveelvoudigen en openbaar maken van de content op het Digitale Platform of in andere media, waaronder ook media van derden, gelieerd aan het Digitale Platform, en het in het kader van voorgaande verstrekken van een sub-licentie. U garandeert dat u gerechtigd bent deze gebruiksrechten te verlenen en dat het gebruik geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden. U vrijwaart BovenJan voor mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met de door u op het Digitale Platform geplaatste content, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende content inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

11. Aansprakelijkheid

11.1. BovenJan heeft de inhoud van het Digitale Platform en de Diensten met de grootst mogelijk zorg samengesteld, echter met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook. BovenJan kan niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele gebreken of andere onvolkomenheden waaronder in het bijzonder onvolledigheden of onjuiste informatie. Het gebruik van het Digitale Platform en de Diensten is volledig voor uw eigen risico. BovenJan is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gebreken of andere onvolkomenheden in of ten aanzien van het Digitale Platform en de daarop aangeboden Diensten.

12. Duur van de Overeenkomst

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
12.2. U bent te allen tijde gerechtigd om de Overeenkomst via uw Account of via een email naar info@boven-jan.nl, per direct op te zeggen.
12.3. BovenJan is gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en uw Account, inclusief het Profiel, te verwijderen indien u: (a) langer dan een aaneengesloten periode van 19 maanden niet op het Digitale Platform heeft ingelogd. (b) u in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden.
12.4. In aanvulling op voorgaande is BovenJan te allen tijde gerechtigd om de Overeenkomst, om welke reden dan ook, met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden op te zeggen.
12.5. Indien de Overeenkomst eindigt op grond van artikel 12.3 sub b, zal BovenJan uw Account (inclusief uw Profiel) deactiveren van het Digitale Platform. Uw Account- en Profielgegevens zullen gedurende een periode van 6 maanden worden bewaard. Gedurende deze periode kunt u BovenJan verzoeken uw Account te reactiveren via een e-mail aan info@boven-jan.nl. Na reactivatie zal uw Account en Profiel weer binnen het Digitale Platform getoond worden. Indien u uw Account niet in de hiervoor genoemde periode reactiveert wordt uw Account (inclusief uw Profiel) na verloop van deze periode definitief verwijderd.
12.6. Na afloop van de Overeenkomst en/of na afloop van de artikel 12.5 genoemde periode van 6 maanden (indien u geen gebruik heeft gemaakt van de dat artikel opgenomen mogelijkheid tot reactivering), wordt uw blog (inclusief de blogberichten) automatisch van het Digitale Platform verwijderd, tenzij u vooraf heeft aangegeven dat deze na afloop van de Overeenkomst gepubliceerd mogen blijven. Uw bijdragen in de gesprekken in de Gespreksgroepen, in de vragen aan professionals, in de reacties op blogs van andere Deelnemers worden niet verwijderd.

13. Klachtenregeling

13.1. Klachten over het Digitale Platform, Diensten en het gebruik daarvan door derden kunnen via de e-mail gemeld worden aan info@boven-jan.nl. BovenJan zal binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van de ontvangst, een reactie sturen en vervolgens de klacht in overeenstemming de Klachtenregeling in behandeling nemen.

14. Slotbepalingen

14.1. BovenJan is gerechtigd de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en zal de gewijzigde versie ten minste een maand voordat deze in werking treedt op het Digitale Platform bekendmaken. Indien u niet akkoord bent met de wijzigingen kunt u de Overeenkomst in overeenstemming met artikel 12.2 opzeggen. Indien u na de wijziging doorgaat met het gebruik van het Digitale Platform en de daarop aangeboden Diensten, wordt daarmee uw aanvaarding van de nieuwe versie van de Gebruiksvoorwaarden verondersteld.
14.2. Indien en voor zover enige bepaling van de Gebruiksvoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht blijven. BovenJan zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
14.3. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde rechtsverhouding voorleggen aan de bevoegde rechter te Amersfoort, behoudens voor zover enige dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet.